شناسنامه

شناسنامه

 

شناسنامهشناسنامه

 

حقوق اولیه هرانسانی داشتن، هویتی روشن وشفاف است و شناسنامه برگ هویت هر انسان است و شخص فاقد شناسنامه مانند كسی است كه وجود ندارد. صدور شناسنامه‌،نشان‌ دهنده‌ی این است، هر شخص را در طبقه اجتماعی او و اینكه پدر و مادر وی چه كسانی هستند و به كدام فامیل تعلق دارند را روشن می‌كند‌، لذا پدر و مادر مكلفند به محض تولد كودک نسبت به نام‌گذاری شایسته و اخذ شناسنامه برای فرزند خود اقدام نمایند و به فرزند تازه متولد شده هویت ببخشند.

سازمان متولی صدور شناسنامه

سازمان ثبت احوال، كه زیرمجموعه‌ی وزارت كشور می‌باشد موظف است وقایع حیاتی هر فرد اعم از ولادت‌، ازدواج‌، طلاق‌، رجوع‌، بذل مدت و وفات را ثبت و نسبت به صدور شناسنامه و تسلیم آن به متقاضی اقدام نماید. بعد از صدور سند، سایر نهادها و سازمان‌ها اعم از دولتی و یا خصوصی به‌ استثنای‌ سازمان‌ ثبت‌ احوال‌ کشور، دفاتر اسناد رسمی‌ ازدواج‌ و طلاق‌، نمایندگی‌های‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در خارج‌ از کشور، اداره‌ تشخیص‌ هویت‌ و پلیس‌ بین‌الملل‌ و اداره‌ کل‌ انتخابات‌، حق‌ نقش‌ مهر و درج هیچ‌ گونه مطلب و یا آثار دیگری روی شناسنامه را ندارند. بنابراین به استثنای اظهارات سازمان‌های منصوص در حدود قانونی، سایر مطالبی که توسط سایر اشخاص در حین صدور یا بعد از صدور شناسنامه در آن درج می‌شود از اعتبار سند رسمی برخوردار نیست. فردی که مکلف این است تا تولد نوزاد را اعلام کند می‌تواند در حوزه‌ی دیگر هم این تولد را ابلاغ نماید. حال باید به حوزه مربوطه کلیه مستندات سجعلی را درج کند. سندسجعلی، سندی که مطابق مقررات قانونی ثبت احوال به ثبت رسیده و مندرجات آن رسمی و معتبر است. در هر محل، وقایع چهارگانه که عبارتنداز: تولد، ازدواج، طلاق و وفات باید در دفاتر ثبت احوال طبق قانون ثبت شود. شناسنامه برگه‌ایی رسمی، که هویت دارنده‌ی آن را مشخص می‌کند و به وسیله‌ی ماموران مربوطه، مطابق دفاتر سجل احوال تنظیم و به صاحب آن داده می‌شود. طبق قوانین تمام افرادی که ایرانی هستند باید شناسنامه داشته باشند.

ثبت ولادت

 

ثبت احوال

 

ولادت هر طفل در ایران، پدر و مادر خارجی یا ایرانی موظف هستند که ظرف مدت 15 روز از تاریخ تولد فرزند خود به اداره ثبت احوال مراجعه کنند اگر والدین کودک مقیم كشورهای خارجی باشند باید به كنسولگری محل اقامت ویا به نزدیكترین كنسولگری تولد نوزاد خود را اعلام کنند و شناسنامه‌ی فرزند خود را دریافت کنند. هرشناسنامه‌ای یک شماره مخصوص دارد كه شماره شناسنامه شخص می‌باشد. nv این شماره باید كلیه‌ مدارک مربوط به ثبت احوال وی قید گردد و ثبت ولادت یا به گواهی پزشک یامامای رسمی یا به تصدیق موسسه‌ای كه كودک در آنجا متولد شده و یا شهادت دوشاهد انجام خواهد شد.

اعلام ولادت و اخذ شناسنامه از طرف اشخاص زیر می‌باشد

پدر یا جد پدری.

مادر در صورت غیبت پدر.

  وصی، قیم و امین .

  اشخاصی كه قانونا عهده دار نگهداری طفل می‌باشند.

متصدی یا نماینده موسسه‌ای كه طفل به آنجا سپرده شده است.

صاحب واقعه كه سن او از 18 سال تمام به بالا باشد.

افراد نام برده به ترتیب ذکر نام برای اعلام واقعه تولد بر یک دیگر اولویت دارند. به این معنی که در صورت وجود پدر و انجام وظیفه از جانب وی، مادر حق و مکلف به اعلام واقعه نخواهد بود. 

 

ثبت وفات

 

هر یک از افراد فوق می‌توانند به تنهایی اقدام به اعلام ولادت نمایند اما اگر‌ ازدواج‌ پدر و مادر طفل‌ به‌ ثبت‌ نرسیده‌ باشد اعلام‌ ولادت‌ و امضای اسناد به‌ عهده‌ پدر و مادر خواهد بود اگر پدرو مادر درنتوانند تولد کودک را اعلام کنند. اعلام‌ یکی‌ از ابوین‌ که‌ مراجعه‌ می‌کند با قید نام‌ کوچک‌ طرف‌ غایب‌ تنظیم‌ خواهد شداگر فردی در اعلام ولادت‌ یا وفات‌ یا هویت‌ برخلاف‌ واقع‌، اظهاری‌ نمایند به‌ حبس‌ از 91 روز تا یک‌ سال‌ و یا به‌ پرداخت‌ جزای‌ نقدی‌ از 200000 ریال‌ تا 1000000 ریال‌ و یا به‌ هر دو مجازات‌ محکوم ‌می‌شوند. افرادی‌ که‌ به‌ سن‌ 15 سال‌ تمام‌ می‌رسند باید شناسنامه‌ آن‌ها عکس همان سال باشد و انگشت‌نگاری شوند.  همچنین شناسنامه‌ اولیه‌ باید در سی‌ سالگی‌ تمام‌ با عکس‌ همان‌ سال‌ صاحب‌ آن‌ تجدید شود. صاحب‌ شناسنامه‌ پس‌ از رسیدن‌ به‌ سن‌ سی‌ سال‌ مکلف‌ است‌ ظرف‌ مدت‌ یک‌ سال‌ برای‌ تجدید آن‌ مراجعه‌ نماید.

نکاتی ضروری از قانون ثبت احوال

 

 

قوانین ثبت احوال


اگر اعلام کننده مادر باشد، نام خانوادگی مادر به طفل داده می‌شود.

اگر والدین طفل مشخص نباشند، نام و نام خانوادگی فرضی برای کودک انتخاب می‌شود. 

 سیادت پدر از طریق شناسنامه به فرزند منتقل و در شناسنامه وی قید خواهد شد.

والدین در هنگام انتخاب نام برای فرزند خود باید توجه داشته باشند که نامی را انتخاب کنند که معنا و مفهوم زیبایی داشته باشد.

کسانی که پیروان ادیان و مکاتب دیگر به اسلام در شناسنامه آن‌ها ثبت می‌شود.

طفل پیدا شده

هر کسی طفلی را پیدا کند که نسبت او معلوم نباشد باید فورا مراتب را اطلاع دهد. مامورین مکلف هستند اطلاعاتی که راجع به آن طفل تحصیل شده است ضمن صورت مجلسی تدوین و صورت مجلس را به دفتر ثبت احوال ارسال دارند. 

در صورت مجلس نام برده باید نکات زیر ذکر شود:

محلی که طفل در آنجا یافت شده.

تاریخ پیداشدن طفل و سایر کیفیات مربوط به آن.

تعیین اینکه طفل دختر است یا پسر و تشخیص سن تقریبی. 

آثار و علائم مخصوصی که ممکن است در بدن طفل وجود داشته باشد و باعث شناخته شدن او گردد.

توصیف مختصر البسه و سایر اشیائی که ممکن است با طفل یافته شده باشد.

شخص یا بنگاهی که طفل به او سپرده شده است.

نامی که طفل را به آن نامیده می‌خوانند.

ثبت وفات

 

 

امضای ثبت احوال


وفات هر شخصی اعم از ایرانی و خارجی و همچنین ولادت طفلی كه مرده به دنیا آمده باید بلافاصله به اداره ثبت احوال اعلام گردد و مراتب فوق در مورد ایرانیان مقیم خارج به نزدیک ترین كنسولگری اعلام می‌شود و گواهی فوت به هر كس كه متقاضی باشد تحویل داده می‌شود. اعلام فوت جهت اخذ گواهی ده روز از تاریخ فوت می‌باشد.

ثبت ازدواج و طلاق

صاحبان دفاتر اسناد رسمی موظفند وقایع ازدواج وطلاق و رجوع را در دفاتر مربوطه خود ثبت کنند و به اداره ثبت احوال محل اطلاع بدهند. این وظیفه در خارج از كشور به عهده نزدیک ترین كنسولگری می‌باشد. اداره ثبت مكلف است كلیه وقایع ازدواج و طلاق و رجوع و فسخ و نكاح و تعدد زوجات را در دفاتر مربوطه خود ثبت و مراتب را به اداره ثبت احوال محل اطلاع دهند. حال اداره ثبت مكلف است  که تمام این وقایع را دردفاتر مربوطه منعكس و سپس به شناسنامه انتقال دهند. ازدواج و طلاق زنی که در نامزدی جدا شده و هنوز باکره باشد در شناسنامه المثنی او درج نخواهد شد. افشاء اطلاعات مذكور در دفاتر ثبت احوال جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دولتی ممنوع است.

ابطال شناسنامه


تصحیح شناسنامه


ابطال شناسنامه فعلی و تقاضای صدور شناسنامه‌ی جدید باید دلایل قانع کننده‌ای داشته باشد. معمولا ابطال شناسنامه برای کم کردن سن صورت می‌گیرد و در این حالت، خواهان مدعی می‌شود که به عنوان مثال شناسنامه فعلی متعلق به برادرش است و والدین پس از فوت او، آن را باطل نکرده‌اند. با توجه به چنین ادعایی فرد باید شهودی داشته باشد و از طرف دادگاه به پزشک قانونی مراجعه کند. حال پزشکی قانونی بعد از بررسی فیزیکی شخص جواب خود را به دادگاه می‌دهد.

تصیح شناسنامه

در مواردی پیش آمده است که متقاضی مدعی شده است که شناسنامه برای خودش است اما مامور ثبت سن واقعیش را قید نکرده است. لازم به ذکر است که هر فرد فقط یکبار می‌تواند در طول عمرش آن هم اگر سن واقعیش با سن شناسنامه‌اش 5 سال فرق داشته باشد و کمیسیون متشکله آن را تایید نماید می‌تواند شناسنامه خود را اصلاح نماید. این کمیسیون مرکب است از: فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال محل، پزشک منتخب، مدیرعامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر یا بخش. ریاست این کمیسیون بر عهده قاضی دادگاه محل است. 

 

 

 

مهرطلاقسخن آخر

شناسنامه، ورقه یا کتابچه‌ای است که در آن نام و نام خانوادگی و نام پدر و دیگر خصوصیات شخص ثبت می‌شود و توسط اداره ثبت احوال صادر می‌شود.

این مجموعه در سال 1398 فعالیت خود را در زمینه بسته بندی وعرضه محصولات ارگانیک شامل برنج، چای، حبوبات، عسل ،قهوه وترکیبات قهوه شامل کافی میکس ،هات چاکلت،کاپوچینو وانواع زیتون و روغن زیتون شروع و بصورت سنتی و بدون واسطه در اختیار مشتریان عزیز قرار می دهد،از این رو به فکر توسعه و افزایش تعداد شرکاء تصمیم به افزایش سرمایه و ثبت برند گرفتیم.این شرکت توانست در خرداد سال 99،تحت نظارت صنعت و معدن استان مجوز فعالیت خود را در دریافت نماید و با احداث یک کارخانه تولید برنج و چای در شمال کشور و یک واحد تولید و بسته بندی در تهران‌ به فعالیت خود ادامه دهد

© کلیه حقوق برای اریکه ارس باران کوهپایه محفوظ می باشد